Monday, December 31, 2012

कळेना केंव्हा


कळेना केंव्हा कधी ती आग विझुन गेली
मस्तकातील थंडी तळपायात पोहोचली
मेंदुज्वराने मनगटे हतबल झाली

कळेना केंव्हा कसा मध्यान्ही हा अस्तास गेला
दुपारी काजव्यांचा दिपवुन लखलखाट गेला
घुबडांनी कसा देश काबीज केला।


कळेना केंव्हा कसे वाघनखास नेलपौलीश लागले
अफजलखांनास असे ह्रदयाशी कवटाळले
पाठीत तानजीच्या सुरे खुपसलेले

कळेना किती अजुन ग्लानी राहीलीच येणे बाकी
पांडवांची इथे तिथे मुंडकी विखुरलेली
तरीही धरू आस स्रुजनाची तुझ्या अर्जुनाच्या सख्यारे


स्वरचीत > संदीप गोडबोले.
24 th Nov 2007


To write comments : Kindly Click "टिप्पणी" . To send the Article to other friends : Click Icon of Envelop with arrow on RHS of "टिप्पणी"